O Zakładzie

(w trakcie redagowania)

Prowadzone badania naukowe:

– fizyka teoretyczna fazy skondensowanej
– badania w zakresie biofizyki teoretycznej
– teoria układów wielu ciał i fizyka statystyczna

  1. Nadprzewodnictwo wysokotemperaturowe
  2. Korelacje elektronowe, uporządkowania elektronowe i magnetyczne, przejścia izolator-metal w wąskopasmowych układach elektronowych
  3. Silnie skorelowane układy bozonowe
  4. Teoria magnetyzmu
  5. Przejścia fazowe i zjawiska krytyczne w układach nieuporządkowanych
  6. Kwantowe zjawiska krytyczne; metoda grupy renormalizacji
  7. Metody kwantowej teorii wielu ciał: teoria funkcji Greena i metody całkowania funkcjonalnego
  8. Stany elektronowe i zjawiska transportu w układach nanoskopowych
  9. Modele działania biologicznych maszyn molekularnych z uwzględnieniem przetwarzania energii swobodnej i informacji